Проф. Леандър Литов – „Тъмната страна на Вселената“

Днес ще търсим отговори на въпроси като: От какво e съставена Вселената и защо се разширява? Какво се е случвало през първите секунди от нейното развитие? Отговорите идват от проф. дфзн Леандър Литов от ЦЕРН в лекцията му „Тъмната страна на Вселената“ изнесена в Кръжока по астрономия през миналата година.

Лекцията на проф. дфзн Леандър Литов се проведе на 4 април 2019 година по време на Кръжока по астрономия. Видеото днес е предоставено от организаторите от катера Астрономия към СУ.

Проф. Литов завършва Физически факултет на Софийския Университет през 1980 г. Научните му интереси са в областта на теоретична и експериментална физика на елементарните частици, разработване на детектори на йонизиращи лъчения, високопроизводителни компютърни изчисления и биофизика. Провежда изследвания на Серпуховския ускорител и от 1992 г. на ускорителния комплекс в ЦЕРН. Член е на колаборацията CMS от основаването й и е ръководител на колектива от СУ участващ в изследванията провеждани на Големия Адронен Колайдер. Автор и съавтор е на над 400 научни публикации. Носител е на ред международни и национални награди. Член е на различни научни съвети и бордове, в това число е председател на борда на Институтите на RPC CMS колаборацията, член на Европейската комисия за бъдещи ускорители ECFA и на Съвета на ЦЕРН.

В тази лекция е представено съвременното виждане за най-ранните етапи от развитието на Вселената през призмата на експериментите, провеждани в ЦЕРН. Специално внимание е отделено на откритите въпроси и пътя, по който се търсят техните отговори.